hans art 2

Beter dan Basisinkomen (2)

Hans van Steenbergen, gaat in dit vervolgartikel nader in op wat volgens hem een beter alternatief is dan basisinkomen. Al jaren wordt er een discussie gevoerd over het wel of niet haalbaar en wenselijk zijn van het invoeren van een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBI) systeem. En of dit nu wel of niet de beste oplossing voor het armoede-, slavernij- en schuldenprobleem is. In het eerste deel van dit artikel is al aangegeven dat dit niet zo is[1]. In dit deel van het artikel wordt kort een beter alternatief dan het invoeren van een OBI beschreven.

 In essentie is bijna de hele wereld nu een moderne variant op een slavenkolonie[2]. De 85 rijkste mensen bezitten nu de halve wereld[3]. Bij het huidige financiële en economische systeem zit genetisch ingebakken dat het verschil tussen arm en rijk structureel steeds groter wordt. Invoeren van een OBI lost dit probleem niet op.

Heel Europa heeft ruim 500 miljoen inwoners. Volgens officiële cijfers zijn nu ongeveer 100 miljoen mensen in Europa (zeer) arm. De meeste van deze arme mensen wonen in arme landen van Europa. Deze landen kunnen niet meer dan een lage OBI invoeren waar het armoedeprobleem niet mee wordt opgelost. In de rest van de wereld is dit probleem over het algemeen nog erger dan in Europa.

Als we willen dat de hele wereldbevolking in het jaar 2050 dezelfde levensstandaard heeft als wat Nederland in 2010 had, moet de wereldeconomie in 2050 ongeveer 5 keer zo groot zijn als wat het in 2010 was. Hiervoor moet de wereldeconomie 40 jaar lang gemiddeld met ongeveer 4% per jaar groeien. En deze groei moet dan ook nog bij de juiste mensen terecht komen. Het invoeren van een OBI gaat niet voor deze groei en juiste verdeling hiervan zorgen.

 

Met invoeren van plan “Operation Survival Earth” (OSE) kan deze groei wel gerealiseerd worden.

Deze Engelse naam van het oorspronkelijk in het Nederlands geschreven boek geeft het beste het idee weer wat in dit boek wordt beschreven. De Nederlandse titel van dit boek “Buitenaardse beschaving”[4] geeft het beste weer wat de kern van het probleem is om dit plan in te kunnen voeren.

 

De reeks met grote maatschappelijke problemen die we nu over de hele wereld hebben kunnen we samenvatten tot één overkoepelend probleem, namelijk een beschavingsprobleem. Dit geldt ook voor plan OSE. De grondstoffen, energie, kennis, geld, reële behoefte om plan OSE uit te voeren hebben we al. Het enige wat we nog nodig hebben is het beschavingsniveau/ politieke wil om dit te doen.

De essentie van plan OSE is het invoeren van een nieuw en eerlijk financieel en economisch systeem en op een slimme manier de “Big bang” methode toepassen.

Bij de big bang methode wordt om een (lokale) economie op te starten een grote groep bedrijven en overige organisaties tegelijk opgezet en worden mensen die hier werken bij elkaar klant. Dit is een antwoord op de vicieuze cirkel: ”De reden waarom wij arm en werkloos zijn, is dat wij arm en werkloos zijn”. Docenten die bij economie opleidingen (verveelt) uit een boekje voorlezen dat dit theoretisch model in praktijk niet haalbaar is vergeten hierbij een belangrijk punt te melden. Namelijk dat er nergens staat dat het verboden is om de grote complexte werkelijkheid te splitsen in overzichtelijke behapbare eenheden met een menselijke maat. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe steden te bouwen die bestaan uit een netwerk van zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijken voor 10.000 inwoners per stuk. Met daartussen groene gebieden voor recreatie en stadslandbouw. En bestaande steden hiernaar toe om te vormen. Met actief beleid kan de “onzichtbare hand” van Adam Smith verder een handje worden geholpen om daar waar het nodig is de economie versneld tot ontwikkeling te brengen.

Bekend gezegde is dat het beter is om arme mensen een visnet te geven waar ze zelf in hun behoefte voor eten etc. kunnen zorgen, dan – met ontwikkelingshulp of invoeren van een OBI – (eindeloos) eten etc. te (blijven) geven. En dat het nog beter is om is mensen kennis en middelen te geven om zelf de visnet te maken. Hierdoor ontstaat er extra productie/ inkomen. Dit is beter dan bestaande te lage productie/ inkomen anders over mensen te verdelen.

Met de € 80 miljard die de ECB per maand in omloop brengt worden nu de beurskoersen opgepompt. Van dit geld kunnen we ook ruim 100 duurzame zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijken voor 10.000 inwoners per stuk per maand mee bouwen. Dit is inclusief bijbehorende infrastructuur en voorraad productiemiddelen waar mensen op lokaal niveau in hun eigen levensonderhoud mee kunnen voorzien. En hiermee iedere maand ruim een miljoen mensen die nu in armoede leven en een uitzichtloos bestaan hebben een beter leven geven. In 8 jaar tijd (2008 tot 2017) hadden we hiermee in Europa 100 miljoen mensen die nu nog steeds (zeer) arm zijn een beter leven kunnen geven.

Voor het bouwen van de zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijken zouden we bijvoorbeeld de methode kunnen gebruiken wat in deze video[5] is te zien. Met deze techniek kan (nadat de fundering is gelegd) in een periode van 2 maanden (in plaats van jaren wat we nu in Nederland gewend zijn) een woonwijk voor 10.000 inwoners (620.000 m2) gebouwd worden. De kosten van deze (flat)gebouwen zijn exclusief speculatieve bubbel ongeveer 600 miljoen dollar per stuk. Dit is inclusief de zonnecel- ramen en waterzuiveringsinstallatie waarmee in de behoefte aan energie en schoon water kan worden voorzien. En exclusief kosten voor de bijkomende voorraad productiemiddelen en infrastructuur.

hans art 2 1

Deze gebouwen en bijbehorende voorzieningen hoeven we niet gratis weg te geven. We kunnen ze ook met een huur (lease) ter hoogte van een eerlijke kostprijs aan mensen ter beschikking stellen. Als we de hier besproken bouwmethode combineren met een eerlijke rente en afschrijvingstermijn kunnen mensen een appartement van 120 m2 voor minder dan € 300 per maand huren. Dit is inclusief service/ onderhoudskosten en exclusief energie, water en gemeentelijke heffingen. Nu betalen we in Nederland voor een appartement van 70 m2 in de sociale sector al snel € 600 per maand en in de vrijesector nog veel meer. De kosten voor het huren van bedrijfsruimte zijn bij dit systeem maar een fractie van wat we nu gemiddeld in Nederland betalen.

Een eerlijk economisch system bestaat uit (overwegend) coöperatief georganiseerde bedrijven die eigendom van de werknemers zijn, waarbij alle werknemers zeggenschap in het te voeren beleid hebben en de opbrengsten eerlijk worden verdeeld[6].

Een eerlijk financieel systeem bestaat uit een coöperatieve Burgerbank (Rabobank 2.0). Dit is een bank waarbij alle mensen samen eigenaar van zijn en op basis van “one (wo)man, one vote” stemrecht in het te voeren beleid hebben. Waarbij elke stad(sregio) een zelfstandige hoofdvestiging heeft. En iedere woonwijk met 10.000 inwoners een filiaal met ledenraad/ kieskring heeft. Als deze nieuwe bank ook voor het beheer van de pensioenen zorgt kan het gebruik van private geldwisselaars en hun langer vingers tot een minimum worden beperkt. Hierdoor kan misbruik van het systeem en rente (belangrijkste oorzaken van scheefgroei tussen arm en rijk) bijna helemaal worden afgeschaft.

In het rapport: “Naar een dienstbaar financieel stelsel voor iedereen”[7] wat in 2016 voor de Wetenschappelijk Raad van de Regering (WRR) is geschreven. Is het plan voor invoeren van een Burgerbank en een nieuw belastingsysteem wat hieronder kort wordt beschreven nader uitgewerkt.

Als we in Nederland het Burgerbank systeem invoeren kan de reële economie € 37 miljard per jaar   op overbodige rentekosten (winst van de financiële sector) besparen. Door deze lagere rentekosten hoeven mensen minder uren per week te werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Hierdoor wordt de discussie over invoeren van een basisinkomen minder interessant.

Als alle landen dit nieuwe financiële systeem invoeren is het ook mogelijk om zonder creatie van schuld in korte tijd zoveel duurzame zelfvoorzienende woonwijken te bouwen als wat nodig is om alle mensen over de hele wereld duurzaam een goede levensstandaard te kunnen geven.

Veel mensen zijn het erover eens dat het huidige systeem van belastingen, heffingskortingen, aftrekposten, sociale zekerheid en toeslagen sterk vereenvoudigd moet worden. En dat de belastingen verlaagd moeten worden. Steeds meer mensen zijn het er ook over eens dat er een oplossing moet komen voor het probleem dat steeds meer mensen een flexibel arbeidscontract  krijgen of als ZZP-er moeten werken. En als gevolg hiervan een te onzeker inkomen hebben.

Het invoeren van een vorm van een basisinkomen systeem kan een belangrijke bijdrage hiervoor leveren. Belangrijk punt van discussie is welke vorm van basisinkomen er ingevoerd moet worden. Voorstanders voor een basisinkomen bedoelen hier meestal een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBI) mee. Dit gaat veel verder dan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), wat door bijna alle landen in de wereld is ondertekend.

Een vorm van basisinkomen wat aansluit op de UVRM is in iedere woonwijk met 10.000 inwoners een nieuw soort uitzendbureau of coöperatief bedrijf op te zetten. Waarbij alle mensen op basis van recht op sociale zekerheid indien je dit nodig hebt (artikel 22 UVRM) automatisch een inkomen krijgen als ze ziek zijn en of er geen werk voor ze is. En als er werk is op basis van recht op werk met een eerlijke beloning (artikel 23 UVRM) een normaal salaris betaald krijgen voor het werk wat ze doen.

hans art 2 2

Bij het huidige financiële systeem wordt geld geschapen op basis van schuld wat voor een groot deel wordt gebruikt voor speculatieve misbruik van het systeem. Met de Burgerbank (zie hierboven) is het ook mogelijk om zonder creatie van schuld iedere maand opnieuw geld in omloop te brengen om de kosten van alle uitkeringen en salarissen (artikel 22 en 23 UVRM) te betalen. En hoeft niemand meer arm en of werkloos te zijn omdat er niet genoegd geld is. Want bij dit systeem zijn wij mensen zelf de belangrijkste bron en motivatie voor creatie van het geld.

Bij creatie van geld op basis van artikel 23 van de UVRM wordt op het moment dat we goederen en diensten (arbeid) aan de (lokale) coöperatieve gemeenschap(sbank) leveren geld geschapen. En op het moment dat we naar rato van ons gebruiksrecht (inkomen) goederen en diensten (arbeid) van de (lokale) gemeenschap(sbank) afnemen wordt geld uit roulatie genomen.

Als we dit idee vergelijken met het goudsmidmodel wat we in Europa een lange tijd als banksysteem hebben toegepast. Zien we dat goud is vervangen door arbeid (goederen en diensten, de uitkomst van arbeid). De nieuwe werkwijze sluit aan op de visie dat het leven zelf het belangrijkste goud is wat we hebben en niet de “bling” in de kluizen van banken.

Bij geld in omloop brengen voor het betalen van de kosten voor uitkeringen en kinderbijslag etc. (artikel 22 UWVM) wordt te veel geld in omloop gebracht en krijgen we inflatie. Dit kan eenvoudig opgelost worden door een marge tussen de “inkoop” en “verkoop” prijs van de nieuwe coöperatieve organisatie te zetten.

Bij dit nieuwe systeem is het mogelijk om de belasting en sociale premies op arbeid bijna helemaal af te schaffen en te vervangen door een nieuw eenvoudig omslagsysteem. Hierdoor wordt arbeid 30% goedkoper en wordt het mogelijk om het op grote schaal onnodig rondpompen van belastingen en sociale premies tot een minimum te beperken. Bij invoeren van een OBI wordt het onnodig rondpompen van belastinggeld juist verhoogd (enerzijds krijgen mensen een OBI en anderzijds betalen mensen meer belasting).

Een voorbeeld van een nieuw omslagsysteem is het invoeren van een transactiebelasting met een tarief van 10%. Dit kunnen we zien als een moderne variant op de Tiendpenning wat we in Europa een lange tijd als belastingsysteem hebben gebruikt. Met deze ene meest eenvoudige regeling die we maar kunnen bedenken en toepassen is het mogelijk om de BTW en bijna alle belastingen en sociale premies op arbeid af te schaffen. Deze ene regeling brengt genoeg op om de kosten van sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs (artikel 22, 25 en 26 UVRM) te betalen.

Als we het hiervoor genoemde idee vergelijken met een traditioneel indianendorp zien we dat we hier een moderne variant van gemaakt hebben. Bij het nieuwe systeem hebben we in essentie alleen een administratief sausje wat we nu elektronisch geld noemen eraan toegevoegd.

 

Ben jij klaar voor de nieuwe samenleving?

 

5 juli 2017

(c) Hans van Steenbergen

 

 

 

[1] https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/07/6840/

[2] https://www.facebook.com/SustainableMan/videos/10154869406667909/?pnref=story

[3] https://www.youtube.com/watch?v=rajPJCoEjQw&feature=youtu.be

[4] http://frontierworld.nl/stefan-denaerde.html/

[5] https://www.youtube.com/watch?v=PyxwgLYbAk0

[6] https://www.youtube.com/watch?v=t4jAhVKNufs

[7] http://www.deburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2017/01/Naar-een-dienstbaar-financieel-stelsel-voor-iedereen.pdf

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.