power of persistence

Ook De Nederlandse Bank vindt dat de lonen best hoger mogen

Zelfs De Nederlandse Bank (DNB) geeft aan dat de besteedbare inkomens in Nederland best  hoger kunnen. Hoewel er sprake is van economische groei, profiteren vooral de ondernemers en aandeelhouders hiervan. Werknemers en zzp’ers niet of nauwelijks. De arbeidsquote van het Bruto Binnenlands Product (BBP), het deel van het BBP dat ‘verloond’ wordt is na de crisis sterk gedaald en blijft laag ondanks de toename van het BBP. Werknemers zijn bang geworden voor hun baan, in veel gevallen zijn de contracten tijdelijk en de massaontslagen zitten nog vers in het geheugen. De vakbonden zijn geen factor meer en het is bijzonder dat het geluid dat de lonen omhoog zouden kunnen van zo’n onverwachte kant komt. Welke politicus is nog pleitbezorger voor de velen die hun inkomen uit loon moeten zien te halen en voor de vele zzp’ers die een laag inkomen hebben omdat ze nauwelijks opdrachten krijgen? En niet te vergeten de pensioengerechtigden, die nu al een decennium lang het bos worden ingestuurd met verhalen over te lage dekkingsgraden, waardoor de besteedbare inkomens ook bij hen voortdurend meer onder druk komen te staan. De Nederlandse Bank kan zich ook hierin onderscheiden, door de teugels van de draconische rekenrente te laten vieren.

DNB zou eveneens op een andere manier het voortouw kunnen nemen, door de lage- en middeninkomens te subsidiëren met de € 6 miljard die maandelijks beschikbaar is via de ECB. Zeker nu door de centrale bank van Nederland wordt aangegeven hoe belangrijk een ruim besteedbaar inkomen is voor de economie. De Nederlandse Bank zou zich hiermee kunnen onderscheiden als de bevorderaar van een brede spreiding van de toegenomen welvaart. De inkomenssubsidie is nodig om zolang de vernieuwing van de Nederlandse economie nog in ontwikkeling is, toch het besteedbaar inkomen op peil te houden. Het is een voorlopige maatregel zolang de tijdelijke contracten en werk waarvoor je niet bent opgeleid te wensen overlaten en de kwalitatieve werkgelegenheid schaars is. Doordat veel banen laagbetaald zijn komt minstens de helft van de huishoudens koopkracht tekort. De koopkracht wordt in de tabel hieronder uitgedrukt in besteedbaar inkomen per maand. Van het besteedbaar inkomen moeten alle uitgaven worden gedaan, behalve inkomstenbelasting en volkspremies. Een bedrag van 2.500 euro per maand is minimaal nodig voor een menswaardig bestaan in Nederland (wonen, energie, zorg, voeding, kleding enz. enz.)

inkomenssubsidie

 

Om dit inkomenssubsidieplan te kunnen uitvoeren is 3,7 miljard euro per maand nodig. Dit bedrag is beschikbaar door de geldverruimingspolitiek van de ECB. Wat is er mooier en beter dan door een directe injectie met dit geld de koopkracht te verbeteren? De grootste schuldproblemen zitten aan de onderkant van de samenleving. Logisch, want de minstverdienende huishoudens komen geld tekort en zijn daardoor gevoelig voor het ontstaan van schulden. De Nederlandse Bank draagt door inkomenssubsidie in directe zin bij aan vermindering van de schuldenproblematiek.

Tegelijkertijd moet er worden gewerkt aan de vernieuwing van de economie, met als doel om meer kwalitatieve werkgelegenheid te laten ontstaan. Dat kan door meer te investeren in onderwijs. Het huidige onderwijs sluit niet in voldoende mate aan op de eisen die de veranderende samenleving stelt. Daardoor biedt het aan studenten ook niet voldoende mogelijkheden om de kansen, die een veranderende samenleving biedt, ook te benutten. De nadruk moet komen te liggen op innovatie, innovatief ondernemerschap en kleinschaligheid, om de gewenste kwalitatieve werkgelegenheid te kunnen genereren. Hierin kunnen de superrijken een belangrijke rol spelen. De superrijken, die als je de belastingvermijding erbij betrekt, minstens 80% van het totale ‘Nederlandse’ vermogen bezitten, moeten worden verplicht om een aanzienlijk deel van hun belegbare vermogen in Nederland te investeren en daarbij genoegen nemen met een laag financieel rendement om daarvoor in de plaats een hoog sociaal rendement terug te krijgen. Helaas lijkt dit verplicht te moeten worden gesteld, want het zou beter zijn als de superrijken dit eigener beweging zouden doen. En aan de werkgevers, die met de handen in het haar zitten omdat er plotseling onvervulbare vacatures ontstaan: “Ga eens nadenken over een (flink) hogere beloning voor onaangenaam, stressgevend en ondankbaar werk. Werk dat jullie zelf niet de hele dag zouden willen doen en dat jullie liever vandaag dan morgen zouden automatiseren.”

(c) Ad Broere, econoom

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.