wallstreet

Inkomens en vermogens, genegeerd in de verkiezingstijd?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert jaarlijks gegevens over inkomens en vermogens in Nederland. Tot dusver werd de informatie over het voorgaande jaar in het vierde kwartaal van het lopende jaar gepubliceerd, dus in 2015 de gegevens over 2014. Dit is echter niet gebeurd in het vierde kwartaal van 2016. Sterker, het wachten is nog steeds op deze statistieken van het CBS. En dat is vreemd. In de verkiezingstijd zou je toch zeggen dat politici er behoefte aan hebben om te weten hoe Nederland er voor wat betreft de inkomens en vermogens ervoor staat. Vooral de verdeling van die inkomens en vermogens is daarbij van belang, omdat er dan geen algemene uitspraken behoeven te worden gedaan, zoals: ‘de economie groeit en gemiddeld staan we er beter voor’ en ‘Nederland behoort bij de rijkste landen van de wereld’.

Dat de werkelijkheid anders is dan de globale uitspraken die erover worden gedaan blijkt uit deze twee grafieken:

inkomensgroepen-zonder-subsidie

vermogensverdeling 2014 2

De eerste geeft de verdeling van de besteedbare inkomens van huishoudens in Nederland weer, waarbij die huishoudens zijn verdeeld in tien in aantal gelijke groepen.

De tweede grafiek geeft de netto vermogens weer, exclusief overwaarde op de eigen woning van alle huishoudens in Nederland, ook verdeeld in tien in aantal gelijke groepen.

De scheefheid van de inkomens en vooral van de vermogens wordt – pijnlijk- duidelijk uit deze grafieken. Vooral als je je bedenkt dat de rijksten inkomen en vermogen hebben dat aan de aandacht van het CBS ontsnapt.

Uit de officiële cijfers blijkt al dat de rijkste 10% ongeveer 74% bezit van alles wat er te bezitten valt en dat minstens de helft van de Nederlanders weinig tot geen (vrij) vermogen heeft.

De besteedbare inkomens zijn voor minstens 60% van de Nederlandse huishoudens matig tot slecht, zeker als daarbij in aanmerking wordt genomen dat de hoge vaste lasten (wonen, zorg , energie) nog van die besteedbare inkomens af gaan. De Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting heeft de inkomens en oorzaken van de groeiende ongelijkheid diepgaand onder de loep genomen in het rapport: ‘Inkomensverschillen in Nederland’, dat ontnuchterende informatie geeft over hoe slecht het is met de inkomens in dit land. 17-02-27 Inkomensverschillen 02-2017(1) Ik kan iedereen aanbevelen om dit rapport te lezen voordat je naar de stembus gaat.

Het is verbijsterend, dat de politiek dit onderwerp vrijwel geheel laat liggen. Het lijkt haast opzet.

VERMOGENS CBS

INKOMENS CBS

(c) Ad Broere, econoom

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.