bright-future-3

‘We moeten af van het bankiersgeld’

red./Ad Broere/DVM

Op 21 september 2016 werd De Florijn gelanceerd. De Florijn is een landelijk alternatief betaalmiddel. Anthony Migchels, hoofdontwerper van De Florijn, zegt over zijn creatie: “De munt is het resultaat van jarenlange ervaring in en onderzoek naar alternatief – complementair- geld.” De Florijn heeft alle eigenschappen meegekregen die volgens Migchels nodig zijn om het tot een succesvolle munt te maken.  De Vrije Media sprak met deze bevlogen man op 6 december 2016 in zijn woonplaats Arnhem.

Hoe kijk je op dit moment tegen de euro aan?

Wat mij betreft is de euro niet meer dan een stap richting wereldmunt. Europa is het hart van de wereld. Als Europa één munt heeft en één staat is geworden onder leiding van BIS/ECB, dan is dit een belangrijke stap voorwaarts voor het bankierskartel. Het falen van de euro is bedoeld. Een eenheidsmunt zonder politieke en fiscale eenheid staat garant voor crisis. Niemand maakt mij wijs dat de architecten van de EU en de euro dat niet hebben geweten.  Zelfs een kind kan bedenken dat als je economisch en industrieel sterke landen en economisch en industrieel zwakke landen onder een munt brengt, met behoud van nationale soevereiniteit, de mislukking 100% voorspelbaar is. De eurocrisis is wat mij betreft uitgelokt om de geesten rijp te maken voor overdracht van de soevereiniteit aan Brussel. Ik sta niet alleen in deze opvatting. Ook bijvoorbeeld Ambrose Evans-Pritchard, redacteur bij de Telegraph, deelt deze zienswijze.

Hoever is het bankierskartel gevorderd met de uitvoering van dit plan?

De eurocrisis duurt volgens mij ongewenst lang voort. Tot drie jaar geleden dacht ik niet dat de euro zou kunnen vallen omdat het proces door het kartel werd gecontroleerd. Er zijn volgens mij echter ontwikkelingen waarop niet was gerekend, zoals de Brexit.

99-bankers-2011

Wat is er slecht aan de euro?

De euro is een ramp voor de Europese burger. Het is eigenlijk niet te bevatten wat er is gebeurd sinds de invoering van deze munt. De euro heeft een enorme verarming met zich meegebracht. De lonen zijn sinds de invoering ervan zelfs niet voldoende gestegen om de inflatie te compenseren. Er is sprake van een enorme werkloosheid, vooral in de zuidelijke landen en de werkgelegenheid, vooral de betere banen, is achteruit gehold. De winsten van de multinationals uit de noordelijke eurolanden zijn enorm toegenomen ten koste van de zuidelijke landen, waar een grote toename van de publieke en private schulden is, die nog steeds doorgaat. De banken hebben de inwoners van de zuidelijke landen en hun overheden volgestopt met schulden. De slechte leningen die daarvan het gevolg waren, werden in de afgelopen anderhalf jaar massaal opgekocht door de Europese Centrale Bank, waardoor de banken niet voor de gevolgen opdraaien van hun beleid van voor de crisis. Integendeel, ze worden ervoor beloond. Niemand maakt mij wijs dat dit niet werd voorzien. Ook niet dat de enorme stijging van de woningprijzen, hypotheekschuld, energielasten, huren, zorgkosten etc., de koopkracht van Nederlandse gezinnen dramatisch heeft aangetast.

Is terug naar de gulden een optie?

Ik wijs elke bankiersmunt af, of dat de euro of de gulden is, het maakt niet uit. Zolang het bankierskartel macht heeft over rente, inflatie, deflatie en de hoeveelheid krediet/leningen, dan is er geen munt die de oplossing brengt. Zolang er geen niet-bankiers gerelateerde, rentevrije munt is, komen we niet verder. We moeten van de banken af.

Hoe kijk jij aan tegen de toekomst?

Ik ben verre van optimistisch. Het Amerikaanse imperium komt aan zijn einde. Dit zal echter niet zonder slag of stoot gaan, want militair heeft de V.S. nog steeds een grote macht. Europa is machteloos, de Europese landen voeren geen eigen beleid en de EU lijkt er niet in te slagen om de macht te centraliseren. In dit machtsvacuüm opereert het bankierskartel door bijvoorbeeld Europa te overspoelen met immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten. Tegelijkertijd neemt het aandeel van de oorspronkelijke bevolking in landen zoals, Duitsland, Nederland en Frankrijk duidelijk af.

In Nederland is er sprake van een grote mate van demoralisatie. Er lijkt bij verreweg de meeste geen belang aanwezig om ‘de kop boven het maaiveld uit te steken’. Tegelijkertijd is er sprake van primitieve nationalistische reacties, waardoor de stemming steeds grimmiger wordt.

respect-voor-autoriteit

Je schetst een somber beeld. Waarom zet je je dan toch in voor zoiets als De Florijn?

Ik heb een hekel aan ‘bullies’ en wil me er niet bij neerleggen dat het is wat het is. De Florijn is mijn antwoord op de overmacht van het bankierskartel.

Waarom denk je dat De Florijn succesvol kan zijn?

Er is momenteel zo veel aan de hand, dat er weinig voor nodig is om mensen ervan te overtuigen dat deelnemen aan De Florijn in hun eigen belang is. Ik noem een aantal factoren die op dit moment een grote rol spelen:

Er zijn steeds meer mensen die:

  • Een structureel tekort aan geld hebben,
  • Economisch uitgeschakeld zijn,
  • Ziek zijn door stress,
  • Te hoge schulden hebben,
  • Onder de armoedegrens komen.

Verder is er sprake van een groot verval van voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, ouderenzorg, onderwijs etc. Er is een toenemende leegstand in de binnensteden, de positie van het midden- en kleinbedrijf is enorm verslechterd en de toenemende onlineverkopen zijn vooral in handen van het grootbedrijf. Tegelijkertijd nemen de vaste lasten van gezinnen sterker toe dan het inkomen waardoor de koopkracht wordt aangetast.

Veel van deze problemen – zo niet alle- zijn het gevolg van het handelen van banken en te herleiden op kapitaalschaarste en kapitaalkosten. Het midden- en kleinbedrijf krijgt te weinig krediet en door de slechte ontwikkeling van de werkgelegenheid – vooral de beter betaalde banen-  is er te weinig geld in omloop in de echte economie.

De kapitaalkosten, bijvoorbeeld tweehonderdduizend euro lenen bij de bank en driehonderdduizend euro aan rente betalen, drukt zwaar op de economie. Wereldwijd is er ongeveer $ 230.000 miljard aan schulden (…), waarop gemiddeld 5% rente wordt betaald, dus $ 11.500 miljard rente. Dat de rente momenteel laag is, doet hieraan niets af. Die 5% is het langjarig historisch gemiddelde.

Waarom los je dit probleem met De Florijn dan op?

De Florijn is rentevrij, dus de kapitaalkosten worden genivelleerd. Als een ondernemer wil investeren dan is geld vrijwel altijd de beperkende factor, vooral voor kleinere bedrijven en zzp’ers. Door De Florijn wordt de geldschaarste opgeheven, dus daarmee verdwijnt die bottleneck. Tachtig procent van de mensen verdient geld door te werken. Als geld ruim beschikbaar is, dan komt werk weer meer in beeld. Werk wordt dan meer gevraagd, wat gunstig is voor de werkgelegenheid en ook voor de prijs van werk. Die gaat omhoog.

florijn

Robotisering en digitalisering van de productie van goederen en van diensten hollen de positie van arbeid verder uit. De rijken investeren in gerobotiseerde en gedigitaliseerde productieprocessen en ontvangen daaruit de winsten.

Hoe denk je met De Florijn dit proces te keren?

Met behulp van netwerken, bijvoorbeeld coöperaties, kunnen consumenten en midden- en kleinbedrijven/kleine zelfstandigen onderling en op afspraak de levering van voeding, kleding, energie, huizen regelen. De Florijn is daarbij de rentevrije munt die de rondgaande beweging van producent naar consument en terug mogelijk maakt. Er wordt hierbij geen geld met geld meer verdiend, waardoor er van de opbrengst van de producenten geen deel meer wordt afgesnoept door rente. Het gevolg hiervan is dat de deelnemers aan het netwerk steeds meer kunnen doen met hun Florijnen. En de producten van grote, geautomatiseerde bedrijven, worden gewoon gekocht als er (nog) geen goed alternatief voor is binnen het netwerk.

Het is belangrijk dat het netwerk breed gedragen wordt, dus dat er veel deelnemers zijn, zowel producenten als consumenten. Vooral omdat er meer krediet kan worden verleend aan deelnemende producenten naarmate er meer Florijnen in omloop zijn. Bij een miljoen deelnemers kan er mijns inziens een volwaardige rentevrije economie worden gecreëerd. Het is dan ook mogelijk om rentevrije hypotheken uit te lenen.

Er zijn al veel initiatieven, waarom dan ook nog De Florijn?

De Florijn legt -anders dan alle andere initiatieven- de nadruk op het bestrijden van kapitaalschaarste en kapitaalkosten. Deze twee factoren zijn de grootste nadelen, verbonden aan de bank-gerelateerde munten. Verder houdt de Stichting Florijn zich niet bezig met zaken zoals sociale cohesie. De Florijn maakt meer sociale cohesie mogelijk omdat de nadruk van kapitaal verschuift naar arbeid. Er komt meer vraag naar arbeid als de koopkracht niet meer weglekt in de mate waarin het nu gebeurt. Doodeenvoudig omdat midden- en kleinbedrijven en kleine zelfstandigen betere kansen krijgen. Uit meer economische activiteit volgen betere inkomens en daardoor valt de druk geleidelijk weg die geld nu op veel gezinnen uitoefent. Hieruit volgt meer sociale cohesie, maar niet gestuurd vanuit de munt zoals bij andere initiatieven wordt gedaan.

De Florijn is vrij van politieke invloed omdat het geen subsidies ontvangt en ook vrij van andere invloeden omdat er geen advertenties door niet-deelnemers kunnen worden geplaatst.

bis-bank

Bitcoin en blockchaintechnologie zijn ‘hot’. Wat is jouw visie hierop?

Bitcoin heeft als alternatieve munt wereldwijd bekendheid gekregen. Toch wordt het nauwelijks gebruikt buiten de virtuele economie. Het aantal Bitcoins is beperkt tot 21 miljoen. De Bitcoin wordt kunstmatig schaars gehouden, De gedachte is dat er door de schaarste meer vraag komt naar Bitcoin en dat daardoor de prijs ervan gaat stijgen. Als de prijs van geld stijgt, dan dalen echter de prijzen van alle andere goederen en diensten. Dit is de essentie van deflatie en kapitaalschaarste. Het ‘kleeft’ dus aan de Bitcoin. Het biedt verder geen rentevrij krediet zoals De Florijn.

Mijn grootste bezwaar tegen de Bitcoin en de varianten ervan is echter dat de munt een prooi kan worden – als het al niet is- van het bankenkartel. Banken zijn al bezig kredietfaciliteiten te ontwikkelen in Bitcoin. De Nederlandse Bank is zelfs al bezig de aan de Bitcoin gelinkte blockchain technologie in te zetten. Als we de macht van het bankenkartel willen breken, dan moeten we dezelfde banken niet via de achterdeur weer binnen laten komen. Het geld moet voortkomen uit activiteit in de reële economie, als we het echt voor iedereen willen laten zijn. Op dit moment is de meerderheid van de Bitcoins in handen van een kleine groep ‘early adopters’. Die zijn er schatrijk mee geworden, en zij houden het aanbod krap, en treden als een kartel op. Dat is dus juist allemaal uiterst negatief, en Bitcoin is dus geen geld voor iedereen, omdat het weinig in de reële economie wordt gebruikt en vooral als speculatiemiddel dient.

Waarom zou een bedrijf zich moeten aansluiten bij De Florijn?

Bedrijven maken aanspraak op rentevrij krediet. De mogelijkheid om rentevrij krediet te verlenen wordt groter naarmate er meer deelnemers zijn, maar nu al – in het eerste stadium- kunnen bedrijven een lening tot 1.000 Florijnen opnemen. Verder is het een bewezen feit dat De Florijn omzetverhogend werkt. Het belangrijkste is echter, dat elke deelnemer aan De Florijn een stapje is in de richting van het overbodig maken van banken.

Als er te veel Florijnen in omloop zijn, wat dan?

De deelnemers kunnen hun overtollige Florijnen op de beurs te koop aanbieden. Tot dusver verloopt de beurs zoals verwacht. Florijnen worden in het algemeen snel verkocht tegen een koers die boven 90 eurocent per Florijn ligt. Je zou het zo kunnen stellen dat de deelnemende bedrijven voor het afstoten van overtollige Florijnen maximaal 10% discount betalen. Daar staat tegenover dat de omzet van de deelnemende bedrijven toeneemt en verder dat deelnemende bedrijven hun Florijnen vanzelfsprekend primair binnen het netwerk kunnen besteden. Mochten de Florijnen te lang in de beurs blijven ‘hangen’ dan kan de Stichting De Florijn een beroep doen op het stabilisatiefonds om daarmee de Florijnen aan te kopen.

Hoe komt de Stichting Florijn aan het stabilisatiefonds?

De meeste Florijnen zullen door krediet in omloop komen. Voor een gedeelte worden er Florijnen aangekocht, door zowel bedrijven als door consumenten tegen de vaste prijs van 1 Florijn voor 95 eurocent. De euro’s die hiervoor zijn betaald, komen in het stabilisatiefonds. Deze euro’s zijn dus geen inkomen voor Stichting De Florijn. Het inkomen van De Stichting komt uit de deelnemersbijdrage die bedrijven maandelijks aan Stichting De Florijn betalen.

Waarom is de Florijn landelijk? Het gaat toch over lokale en regionale munten?

De Florijn is landelijk omdat de ontwikkelingsruimte voor een lokale of regionale munt te beperkt is. Op landelijk niveau kunnen er veel meer bedrijven aansluiten, waardoor er per branche ook meer keuze is en er sprake is van een gezonde concurrentie. Nederland is binnen het grote Europa in feite ook niet meer dan een kleine regio, dus Europees gezien is De Florijn regionaal geld.

brixton-pound

De Florijn is nu nog alleen digitaal. Komt er ook papiergeld?

Daarvoor moet eerst het netwerk groot genoeg zijn, want het in omloop brengen van papieren Florijnen in heel Nederland vergt veel organisatie, voorbereiding en kosten. We denken aan de mogelijkheid dat er lokaal papiergeld wordt uitgebracht dat 100% uitwisselbaar is met De Florijn en dat op de Florijnenrekening kan worden gestort. Bijvoorbeeld in Amsterdam een papieren Mokum, die kan worden gestort op en worden opgenomen van de digitale Florijnenrekening.

De druk op contant geld is groot, evenals de evidente agenda om mensen volledig afhankelijk te maken van digitaal bankgeld, inclusief inzage in alle transacties die mensen doen. De Florijn zal nooit vrijwillig gegevens van de deelnemers aan derden ter beschikking stellen.  De Florijn valt niet onder de WfT en wordt niet behandeld als financiële instelling, dus de kans dat De Florijn op grond van de wet kan worden gedwongen om transactiegegevens van klanten ter beschikking zal moeten stellen is klein. Desondanks kijken we uit naar de dag waarop we papiergeld in omloop kunnen brengen.

Laatste vraag, hoe zie jij de toekomst van De Florijn? Wanneer gaat de munt een vlucht nemen?

Ik voorzie dat er een megabankencrisis tussen nu en een paar jaar gaat uitbreken en dat er een eind gaat komen aan het Amerikaans imperium, de rol van Wall Street en dat het huidige financiële stelsel gaat crashen. Er zal vast wel een plan klaarliggen om als dit gebeurt, een wereldmunt in circulatie te brengen en de macht volledig te centraliseren. Het zou daarom geweldig zijn als De Florijn voor die tijd zo sterk is geworden, dat het netwerk losgekoppeld kan worden van wat er zich op wereldschaal afspeelt. Het zal dan zelfs de grootste cynicus duidelijk zijn wat de enorme waarde is van De Florijn.

© Ad Broere, econoom, hoofdredacteur De Vrije Media

Voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit artikel kun je contact opnemen met Stichting De Florijn

Dit artikel wordt gratis aangeboden door De Vrije Media. Om meer interessante artikelen over een grote diversiteit van onderwerpen mogelijk te maken heeft De Vrije Media leden nodig. De financiële bijdrage van leden is de basis waarop De Vrije Media zich verder kan ontplooien.

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.