verhuren

Worden huurwoningen beter betaalbaar?

Het Centraal Planbureau (CPB) adviseert om ook huurders in de vrije sector financiële steun te geven. Dit lijkt een positieve wending te zijn en een erkenning van de financiële situatie van huurders, die een inkomen hebben dat te hoog is om in aanmerking te komen voor huurtoeslag en die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dat is al snel niet het geval, want het gezinsinkomen moet daarvoor niet hoger zijn dan een schamele € 30.000 per jaar. Als het inkomen hoger is dan € 35.000 en te laag om in aanmerking te komen voor een koophuis dan is het enige alternatief een -te duur- huurhuis in de vrije sector. Volgens het CPB zijn er 400.000 huishoudens die in dit opzicht tussen de wal en het schip vallen.

Het advies blijkt bij nader inzien echter niet voort te komen uit zorgen over de inkomenssituatie van Nederlanders, maar uit de plannen om de renteaftrek op hypotheken af te schaffen en de grotere vraag naar huurwoningen die daarvan het gevolg zal zijn. Om de vrijesectorwoningen niet buiten het bereik van de groter wordende groep die tussen de wal en het schip gaat vallen te brengen, adviseert het CPB om in de vrije sector lagere huren van € 710 per maand toe te staan en ook om huurders subsidie te geven, als de huur een te grote aanslag wordt op het inkomen. Van deze subsidie moet geen ‘wilde’ voorstelling worden gemaakt. De huurtoeslag stelt op dit moment al weinig voor, het stopt zoals gezegd bij een gezinsinkomen van € 30.000 per jaar en het vermindert sterk naarmate het inkomen dichter bij die € 30.000 komt.

Het advies van het CPB blijkt vooral gericht op de beleggers. Het moet aantrekkelijk voor hen worden gemaakt om meer te investeren in huurwoningen in de vrije sector. De verhuurdersheffing moet bijvoorbeeld voor de kleinere aanbieders worden afgeschaft volgens het CPB. Helaas blijkt uit niets, dat het CPB erkent dat de woonlasten een te grote druk leggen op de gezinsinkomens lager dan € 45.000 bruto per jaar, inclusief vakantiegeld en toeslagen. De helft van de Nederlandse huishoudens heeft een inkomen dat -veel- lager is dan dat. En in de groep met een inkomen tussen € 35.000 en € 45.000 zitten de meeste huurders in de vrije sector. Deze groep wordt groter als hypotheken steeds meer buiten het bereik komen te liggen.

Als het CPB een advies zou uitbrengen dat is gericht op het welzijn van de samenleving, dan zou het moeten zijn dat huurwoningen uit de commerciële hoek worden gehaald. Het is geen object voor beleggers, want het gaat om een primaire levensbehoefte. Goed, plezierig en veilig wonen is een basisvoorwaarde voor elk mens om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. De overheid moet het bouwen van betaalbare huurwoningen financieren door zelf geld te scheppen en niet door het van banken te lenen. Dan krijgen gezinnen die als de renteaftrek voor hypotheken gaat verdwijnen en de rente weer gaat stijgen ook een aanvaardbaar alternatief voor het kopen van een woning.

© Ad Broere

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.