ga-zelf-naar-het-nibud

Minder armoede? Kom nou…

In de media verschijnen geruststellende berichten over de inkomenspositie van de Nederlandse gezinnen. ‘Armoede in Nederland neemt af’, wordt er beweerd. Het criterium voor niet arm is dat een alleenstaande meer dan 1.063 euro per maand beschikbaar heeft voor alle uitgaven: wonen, energie, voeding, kleding, vervoer, ontspanning, vakantie, sporten, contributies etc. Het is al een hele opgave voor een alleenstaande om met een inkomen van iets meer dan 1.000 euro per maand rond te kunnen komen, laat staan voor gezinnen met kinderen en een inkomen dat nauwelijks hoger ligt. Econoom Ad Broere concludeerde uit eigen onderzoek dat 50% van de Nederlandse gezinnen in meerdere of mindere mate tekort komt. Enkele maanden geleden werd de vraag gesteld of het geld dat door de Europese Centrale Bank extra wordt gecreëerd om de economie leven in te blazen niet beter rechtstreeks aan de Europese burgers moet worden uitgekeerd. Dit artikel bereikte een relatief kleine groep geïnteresseerden. Door de ledencoöperatie De Vrije Media kan het bereik van deze belangrijke informatie veel groter worden en is het mogelijk om het onderzoek verder uit te diepen, waardoor de beleidsmakers de werkelijke feiten niet langer kunnen negeren. 

Derk Jan Eppink, gespecialiseerd in Nederlands recht, internationaal recht en politieke wetenschappen, schrijft in De Volkskrant van 11 mei 2016: “Helikoptergeld is sluipend gif. Welvaartscreatie ontstaat uit werk, gebaseerd op goed onderwijs, innovatie, ondernemerschap, open markten en prikkels tot prestatie.” In zijn column ‘ECB wil ‘geen gezeik iedereen rijk’ zet Eppink zich af tegen de plannen om de 960 miljard euro’s die de Europese Centrale Bank nu jaarlijks in de bodemloze put van de financiële sector cq. ‘het grote geld’ laat verdwijnen, rechtstreeks op de rekening van de 336 miljoen burgers in de eurozone te laten komen. Dit zou een directe injectie betekenen van € 2.857 per burger om daarmee de koopkracht en de consumptie te vergroten.
Eppink vindt het maar niks. Echte welvaart komt voort uit inkomen door werk. Hij vergeet er echter bij te vermelden dat als gevolg van het desastreuze neoliberale beleid van de afgelopen decennia de kwalitatieve werkgelegenheid in Nederland sterk is teruggelopen. En dat komt vooral doordat de multinationals geen –kwalitatieve- werkgelegenheid in Nederland creëren en het MKB daartoe niet meer in staat is. Goed onderwijs, innovatie en ondernemerschap staan op gespannen voet met de huidige economische situatie in dit land. De groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bedroeg tussen 2000 en 2015 € 230 miljard. Deze groei is niet – althans zeker niet in voldoende mate- besteed aan goed onderwijs, innovatie en bevorderen van het ondernemerschap. Het gevolg hiervan is dat de grootste economische sectoren in Nederland overheid en zorg (22% van het netto BBP) en handel, vervoer en horeca (20% van het netto BBP) zijn. De industrie draagt 11% bij aan het BBP.

 

Driekwart van de beroepsbevolking van 8,7 miljoen mensen werkt in handel, vervoer, horeca, zakelijke en financiële dienstverlening, overheid en zorg. Overheid en zorg zijn de grootste, ze bieden werk aan 2,4 miljoen mensen. Dat overheid en zorg de grootste werkgevers zijn, is een duidelijk bewijs dat het vanuit het werkgelegenheidsperspectief niet goed gaat met Nederland. Automatisering van veel productie- en dienstverleningsprocessen is hier vanzelfsprekend ook debet aan. Toch zou de automatisering geen punt behoeven te zijn. Veel saai en geestdodend werk is daardoor verdwenen. De revenuen uit de geautomatiseerde processen zouden kunnen worden geherinvesteerd in onderwijs, waarin de jongeren worden geleerd om zelfstandig te denken in plaats van de gereedschapskist te vullen met wat voorgeprogrammeerde tools, in werkelijke vernieuwing van de economie en in nieuw intelligent en -ethisch- ondernemerschap. Maar dat gebeurt niet – althans onvoldoende- omdat de investeerders primair zijn gericht op korte termijnwinst. De inkomens hebben zich in samenhang hiermee niet gunstig ontwikkeld. Omdat wel de druk van woonlasten, zorg en premies groter is geworden en de indirecte belastingen – in het bijzonder de btw en accijnzen – een prijsverhogend effect hebben, is de reële koopkracht voor heel veel Nederlandse gezinnen zo matig, dat zelfs het voorzien in de primaire levensbehoeftes onder druk komt te staan.

Crowdfunding 1
De helft van de Nederlandse huishoudens (gemiddeld bestaan die uit 2,2 personen) heeft een bruto inkomen van € 40.800 of minder per jaar. Hiervan blijft na premies voor AOW, ANW, Wlz, Pensioen, Zorgverzekering en (netto) loonheffing € 24.900 over.

Aan motorrijtuigenbelasting, autoverzekering, benzineaccijns, eigen premie zorgverzekering, eigen bijdrage voor de zorg, gemeentebelasting en waterschapsbelasting betaalt een ‘gemiddeld’ huishouden € 6.500 en aan woonlasten met een hypotheek van € 200.000 plus energiekosten € 11.500 per jaar.

Voor voeding, kleding, schoenen, ontspanning en cultuur, auto, niet door de zorgverzekering gedekte uitgaven, contributies, vakanties, telefoon enz. is er -slechts- € 600 per maand beschikbaar. Reken maar uit hoeveel dit huishouden tekort komt voor een materieel menswaardig bestaan.

Dan moet daarbij ook nog in aanmerking worden genomen dat een huishouden met € 40.800 aan de bovenkant van de helft met het laagste inkomen zit. Ondanks huur en zorgtoeslag hebben de inkomens beneden € 34.000 het nog moeilijker. De onderste 25% huishoudens met de laagste inkomens moeten met huur- en zorgtoeslag zien rond te komen van € 470 euro of minder ‘vrij’ besteedbaar inkomen.

 

Inkomensverdeling
Inkomensverdeling, 7,5 miljoen huishoudens, verdeeld in 10 gelijke groepen van 750.000 huishoudens De laagste inkomens groep 1 9.972 euro per jaar en de hoogste inkomens in groep 10 167.764 euro per jaar Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, bruto inkomensverdeling 2014
Als de helft van de Nederlandse gezinnen zou worden geholpen met helikoptergeld, dan zouden deze huishoudens gemiddeld € 2.857 x 2,2 gedeeld door 12 = € 523 per maand méér te besteden hebben. Dat is goed voor de moraal, het voorkomt sociale spanningen en ook heel wat lijden meneer Eppink.

Als dan de 10% Nederlandse huishoudens, die hun vermogen exclusief -de overwaarde op- de eigen woning, alleen al in 2014 zagen toenemen met € 52 miljard tot totaal € 552 miljard (74% van het totale financiële vermogen), hun verworven rijkdom zouden investeren in goed onderwijs, innovatie vooral ten behoeve van het MKB en bevorderen van het ondernemerschap in Nederland, dan zou die noodzakelijke inkomenssubsidie waarschijnlijk na een aantal jaren kunnen verdwijnen. Niemand houdt ervan om te moeten bedelen meneer Eppink, maar nood breekt wet. En de meeste mensen hebben echt geen ‘prikkels tot prestatie’ nodig als hun leven niet constant wordt gedomineerd door geldzorgen en als er werk is dat niet slechts wordt gedaan omdat ‘je geld nodig hebt’.

Ik ben voor helikoptergeld voor alle een of meerpersoonshuishoudens in de eurolanden die tekort komen voor een menswaardig materieel bestaan en ik ben ervoor dat de rijken hun verantwoordelijkheid gaan nemen voor de minder rijk bedeelde en van inkomen uit werk afhankelijke medemens, door te investeren in de vernieuwing en versterking van de economie zonder primair naar het financiële rendement te kijken.
© Ad Broere

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.